Honza Musil photographer Honza Musil photographer Honza Musil photographer Honza Musil photographer Honza Musil photographer

Podmínky užití

Obsah a fotografie na těchto webových stránkách jsou autorským dílem chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Fotografie lze užít pro osobní potřebu fyzické osoby. V případě komerčního užítí, mě prosím kontaktujte na honza@pribehysvetla.cz, případně můžete užít nezměněnou fotografii s uvedením autora a zdroje. (Honza Musil Fotograf  |  honzafoto.cz)


Ochranna osobních údajů

Pár slov o tom jak nakládám s osobními údaji, které mi při užívání služeb poskytujete. Všechny údaje jsou v bezpečí a vaše data nikomu neprodávám. Máte právo být informováni, jaké údaje o vás eviduji, můžete je měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním, můžete požádat o vymazání veškerých svých osobních údajů. Žádost o vymazání je možné zaslat na honza@pribehysvetla.cz. Upozorňuji, že zákonem vyžadované informace související s obchodními vztahy uchovávat musím.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma: Musil Jan
IČ: 75362490
Tel.: 721 037 312
E-mail: honza@pribehysvetla.cz

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.
Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. Nepředávám žádné osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mimo země, které Evropská komise označila jako nedůvěryhodné z pohledu ochrany osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu. V závislosti na účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje.
V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je správce oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.

Cookies

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookies je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích, ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám. Získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Více informací naleznete také na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách jsou uvedeny odkazy, které vedou na jiné stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností. Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.
Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Poučení uživatelů o využívání Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.
Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.
Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.
Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
Vyjádření ÚOOÚ k používání cooies a souhlasu s jejich ukládáním https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=29973

Závěr

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 24. května 2018 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách. Vyhrazuji si právo v případě potřeby změnit tyto zásady.


Aktuální informace emailem

Nebudu vás obtěžovat ničím co by vás nezajímalo, ale nově je potřeba mít k tomu váš písemný souhlas, prosím tedy o vyplnění a odeslání tohoto formuláře, děkuji. Váš souhlas je platný podobu 3 let a můžete kdykoli požádat o jeho zrušení.

Mám zájem být informován o novinách emailem. Žádám o zařazení do evidence v distribučních seznamech, vedených Honzou MusilemMenu
třeba REM kod